REGULAMIN

konwentu gier BEZ PRĄDU Historykon ed. 3
organizowanego w Lublinie w dniU 9 grudnia 2018

§ 1

Historykon, dalej zwany “Historykonem” lub “imprezą”, to bezpłatny konwent gier planszowych organizowany przez Fundację Animatorów i Twórców Kultury “TRACH” (ul. Gliniana 25/63, 20-616 Lublin, NIP: 7123302794, REGON: 362987164, KRS: 0000586187), zwaną dalej “organizatorem”, przy pomocy finansowej Miasta Lublin w dniach 29-30 listopada 2019 r. w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie.

§ 2

Uczestnicy imprezy biorąc udział w imprezie akceptują niniejszy regulamin oraz regulamin obowiązujący w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i zobowiązują się ich przestrzegać oraz stosować do poleceń organizatora.

§ 3

Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie w dniu 29-30 listopada 2019 r. w godzinach 10:00 – 20:00.

§ 4

Udział w imprezie jest bezpłatny. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia identyfikatora w formie opaski na nadgarstku. Opaski wydawane są w celach:
– statystycznym;
– przeprowadzenia loterii.
Osoby niepełnoletnie przebywające na terenie imprezy muszą posiadać pisemne zezwolenie opiekuna prawnego: pozwolenie w wersji pdf.

§ 5

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione podczas imprezy przez uczestników i osoby trzecie. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy.

§ 6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Podczas imprezy szatnia jest samoobsługowa, a pozostawione w niej rzeczy nie są pilnowane.

§ 7

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników imprezy.

§ 8

Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz :
– wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci;
– wnoszenia i posiadania broni, zwłaszcza w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji, atrap broni, amunicji, broni białej, przedmiotów niebezpiecznych, noży wszelkiego rodzaju, materiałów wybuchowych, substancji toksycznych i łatwopalnych;
– spożywania jedzenia oraz napojów przy stołach przeznaczonych do gier;
– handlu bez zgody organizatora;
– reklamy bez zgody organizatora;
– palenia tytoniu i używania otwartego ognia;
– śmiecenia.

§ 9

Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania decyzjom organizatora.

§ 10

Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników imprezy.

§ 11

Biorąc udział w imprezie każdy uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie (dowolną techniką), powielanie i wykorzystywanie swojego wizerunku w celach dokumentacyjnych i promocyjnych we wszelkich mediach i polach eksploatacyjnych.

§ 12

Zgłoszenia do turniejów przyjmuje organizator. Liczba miejsc jest ograniczona. Na prelekcje i warsztaty odbywające się w czasie imprezy nie są prowadzone zapisy.

§ 13

Aby skorzystać z wypożyczalni gier funkcjonującej podczas imprezy należy wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem i podać swoje dane osobowe:
– imię i nazwisko;
– numer telefonu.

§ 14

Przed wypożyczeniem kolejnej gry uczestnik zobowiązany jest oddać poprzednią do wypożyczalni.

§ 15

Gry pobrane z wypożyczalni należy oddać kompletne i w stanie niepogorszonym. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia elementów gry uczestnik zobowiązuje się wypłacić organizatorowi karę umowną w wysokości ceny detalicznej danej gry.

§ 16

Wszystkie gry należy oddać do wypożyczalni przed zakończeniem danego dnia imprezy (29 oraz 30 listopada 2019 do godziny 19:30).

§ 17

Wszelkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie przez organizatora i zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu imprezy.

§ 18

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów regulaminu może spowodować usunięcie uczestnika przez organizatora z terenu imprezy.

§ 19

Decyzje organizatora dotyczące kwestii porządkowych są ostateczne i nieodwołalne.